Kuidas meie põllumaade kordategemise projekt on tõstnud maa väärtust 3 kuni 4 korda

Kuidas meie põllumaade kordategemise projekt on tõstnud maa väärtust 3 kuni 4 korda

 Autor: Peter Vind Larsen, Avaldatud 13.12.2019 kl 12:00

Eestikeelne tõlge: Joel Peetsu

 

Nõudlus põllumaade vastu on Eestis tõusutrendis

Juhul, kui mullaviljakus ja maa hea asukoht seda toetavad, on HD Forest’i klientidel võimalus väärindada oma kasutusest väljas olevaid ja võsastunud põllumajandusmaid muutes need maad taas kasutus- ja toetuskõlbulikeks. Seda tehes on maaomanike kaks peamist kasutegurit:

1) kordatehtud ja toetusõiguslikult põllumajandusmaalt laekuma hakkav renditulu;

2) maa väärtuse tõus pärast võsastunud söötis maade muutmist produktiivseks põllumajandusmaaks.

Siiani oleme seda tegevust praktiseerinud ainult Eestis. Lätis pole põllumajandusmaa turunõudlus veel piisavalt kõrge, mis õigustaks sellist põllumaade taastamist, Leedus aga meie halduses kasutusest väljas olevat põllumajandusmaad praktiliselt polegi.

Sobilike maade identifitseerimise ja põllumaade taastamise protsess

Põllumaade taastamise osas on meie lepinguline partner ja projekti vedaja Eesti ettevõte EST Kinnisvara OÜ. Allolevalt kirjeldab Joel Peetsu EST Kinnisvara’st, kuidas kogu tööprotsess täpsemalt välja näeb:

Tegevus algab klientide kõikide põllumajandusmaade klassifitseerimisest (kontoritöö veebikaartidega). Identifitseerime need juhud, kus kinnistul paikneb maad, mis on ajalooliselt olnud põllumajandusmaa, kuid hetkel on maa kasutusest väljas, võsastunud ja/või muul põhjusel söötis. Pärast kaardimaterjali alusel potentsiaalsete põllumajandusmaade kindlakstegemist sõidame me kinnistut kohapeale üle vaatama, et veenduda, kas põllumaa taastamine on tehnoloogiliselt ja looduslikult võimalik ning majanduslikult mõttekas.

Pärast kõikide vajalike raielubade ja kooskõlastuste laekumist korraldame me metsastunud/ võsastunud põllumaadelt puitmaterjali eemaldamise. Kui raiutav puitmaterjal on hinnalisem kui võsapuhastus- ja raietööde kulu, on võimalik ka läbi raietegevuse tagada kliendile lisatulu puidumüügist. Mõningatel juhtudel on võimalik põllumaalt eemaldatud puitu müüa küttepuuks (või isegi paberipuuna või palgina), kuid enamasti lähevad raiutud võsa ja oksad hakkepuiduks. Nendel juhtudel, kus raiutava puitmaterjali hulk on väike (või kvaliteet madal), toob põllumaa puittaimestikust puhastamine kaasa tulu asemel hoopis mõõduka lisakulu.

Väga sageli on söötis põllumajandusmaa keskel või põllu- ja metsapiiril olemasolevad drenaažikraavid, mis on võsa ja setet täis ning seetõttu ei funktsioneeri korrektselt. Sellised kraavid tuleb puhastada nii võsast, puudest kui üleliigsest settest, et veed saaks taas voolama ja kraaviäärsed alad kuivemaks. Drenaažitöödel kasutame peamiselt ekskavaatoreid.

Kui võsane põld ja kraavid on puhastatud, algab põllumaa taastamise kõige kulukam etapp – maapinna freesimine. See töölõik pole vajalik kõikidel juhtudel, kuid peamiselt just siis, kui puhastatud põllumaale jääb maa harimist takistavaid kändusid, künkaid ja ebatasasusi – need tuleb freesi abil purustada, eemaldada ja tasandada.

VIDEO: Töötav freesimismasin

Läbi põllumaa taastamise ja kraavivõrgu parandamise on võimalik maa väärtust tõsta 3 kuni 4 korda. Näiteks, kasutusest väljas olev, mitteproduktiivne põllumajandusmaa, mis on „muu maa“ kategoorias, ei oma turuväärtust üle 1000 eur hektari kohta. Pärast põllumaa kordategemist, toetusõiguslikuna PRIA põllumassiivide registrisse kandmist ja põllumajanduslikku kasutusse võtmist (või aktiivpõllumehele väljarentimist) on sellise tootliku põllumaa väärtus Eestis üldjuhul vahemikus 3000 – 4000 eur hektari kohta.

Enne reaalseid kulutusi koostab EST Kinnisvara alati klientidele detailse eelarve, mille alusel saab maaomanik ise otsustada, kas soovib soovitatud põllumajandusmaa parendus- ja arendustegevust ette võtta. Kui klient on eelarve kooskõlastanud ja põllumajandusmaa taastamistööde soovi kinnitanud, alustame eelkirjeldatud projektiga, mis võib ühel kinnistul võtta algusest lõpuni aega kuni aasta. Põllumajandusmaa taastamise projekti keskmine kogukulu on kuni 2000 eur/ha – see sisaldab alltöövõtjate teenuseid ja kulusid (nt võsapuhastus, raie, maapinna ja kraavide korrastamine, freesimine) ning EST Kinnisvara projektijuhtimise kulu (mis on keskmiselt 250 eur/ha).

Kõik arved väljastatakse pärast töö lõpetamist, kui konkreetne maa on korrastatud ning taastatud põllumajandusmaa täpne pindala on üle mõõdetud. Me ei esita kliendile arvet kontoris teostatava maade esmase klassifitseerimise eest, vaid ainult uue kasutuskõlbuliku ja toetusõigusliku põllumajandusmaa kindlakstehtud hektarite eest.

EST Kinnisvara on möödunud kahe aasta jooksul korrastanud Eestis 206 hektarit uut produktiivset põllumajandusmaad. Kogu see ala on toetusõiguslikuna registreeritud PRIA põllumassiivide registris. Järgneva kahe aasta jooksul planeerime korrastada vähemalt 150 hektarit uut potentsiaalset põllumajandusmaad ja seeläbi oluliselt tõsta oma klientide põllumaade investeeringu koguväärtust.

/Files/Images/Farmland-improvement before and after-600.jpg

Näide 3,7 hektari suuruse põllu kordategemise protsessist (enne ja pärast)

 

Et lugeda rohkem EST Kinnisvara tegevustest ja teenustest ärikinnisvara ja põllumajandusmaade investeeringute haldamisel, külasta meie kodulehekülgi https://investadvisors.ee/, https://estkinnisvara.ee/ ja https://maakoht.ee/

Allikas:  https://www.hdforest.com/news/how-our-farmland-improvement-project-has-increased-land-value-3-to-4-times?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=December-2019#